Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.
2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z
gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez
Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo
bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z
gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy.
Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:
1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
6. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany
dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:
1. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
2. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
8. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:
1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody
wniesienia reklamacji,

2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
9. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta,
Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
10. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo
przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
11. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

 Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a
Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe
informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl.

 Odstąpienie od umowy

1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby
fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm
wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy Sprzedaży Towaru Dostarczanego w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
4. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie
można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego
upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby
fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z
zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14
dni od dnia:
1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy – w przypadku umowy sprzedaży,
2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: KOZŁOWSCY HANDEL & IMPORT, EXPORT Sp. z o.o., ul.
Ptasia 26/7, 65-525 Zielona Góra e-mail: info@kozlowscy.net, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza
znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres KOZŁOWSCY HANDEL & IMPORT,
EXPORT Sp. z o.o., ul. Ptasia 26/7, 65-525 Zielona Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas
Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę
około 25,00 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w
której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: KOZŁOWSCY HANDEL & IMPORT, EXPORT Sp. z o.o., ul. Ptasia 26/7, 65-525 Zielona Góra | info@kozlowscy.net
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej
usługi(*):
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko:
Adres:
Podpis:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)
Adresat: KOZŁOWSCY HANDEL & IMPORT, EXPORT Sp. z o.o., ul. Ptasia 26/7, 65-525 Zielona Góra
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
adres pocztowy:
adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:
umowy sprzedaży z dnia towaru:
umowy o świadczenie innej usługi:
inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:
usunięcie wady towaru lub usługi
wymiana towaru na wolny od wad
Sprzedawca informuje, że:
obniżenie ceny towaru
odstąpienie od umowy
Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy
zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać
dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.
Podpis składającego: