Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w
chwili zamówienia Towaru.
2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku
VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.
3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz
płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności
kosztami Dostarczenia i transakcji.
5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,
2. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
4. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Paynow, obsługiwanego przez mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul.
Senatorskiej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088
oraz REGON: 001254524.

7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,
2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
3. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że
wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał
sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość.
2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub
Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
8. Wydanie Towarów odbywa się:
1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,
2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze do Paczkomatu
wybranego przez Klienta,

3. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 8:00-16:00.
9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na
stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na
adres poczty elektronicznej Klienta.
12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana
przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.